نویسنده = جلال مظاهری تیرانی
امبولانس

دوره 3، شماره 14، شهریور 1402، صفحه 29-32

جلال مظاهری تیرانی


نویسنده

دوره 2، شماره 12.13، اسفند 1401، صفحه 16-20

جلال مظاهری تیرانی


معادله دو مجعولی

دوره 2، شماره 11، دی 1401، صفحه 25-27

جلال مظاهری تیرانی


بازنشستگی

دوره 2، شماره 6، مرداد 1401، صفحه 20-24

جلال مظاهری تیرانی


بساط دستفروشی

دوره 2، شماره 5، تیر 1401، صفحه 11-14

جلال مظاهری تیرانی