نویسنده = حمید نیسی
مردی که با چشمان باز می خوابید

دوره 2، شماره 10، آذر 1401، صفحه 6-10

حمید نیسی


روز قبل عید

دوره 2، شماره 6، مرداد 1401، صفحه 25-26

حمید نیسی


آیینه

دوره 2، شماره 3، اردیبهشت 1401، صفحه 49-51

حمید نیسی


اما آن روز تاخیرش طولانی شد

دوره 2، شماره 2، فروردین 1401، صفحه 24-27

حمید نیسی